Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING:

 Dit is de privacy verklaring van AcVelDis Training & Consultancy, gevestigd te Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59078243 hierna te noemen: `AcVelDis`.Binnen AcVelDis wordt gewerkt met persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor het goed uitvoeren van de taken van AcVelDis.

Van wie worden persoonsgegevens verzameld?

AcVelDis verzamelt / heeft verzameld persoonsgegevens van:

 • Klanten
 • Cursisten
 • Externe partijen (Leveranciers e.d.)

Hierna te noemen: verstrekkers.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

AcVelDis verzamelt de volgende elementaire persoonsgegevens zoals:

 • Naam (achternaam, voornaam)
 • Adres (woonplaats, straat en postcode)
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer (vast en of mobiel)
 • Email adres

N.B. AcVelDis verzamelt geen buitengewone persoonsgegevens zoals: geloof, geaardheid e.d. 

Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt?

AcVelDis gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend ten dienste van AcVelDis zoals:

 • Financieel gerelateerde onderwerpen zoals inning van facturen
 • Informatie voorziening vanuit AcVelDis Training & Consultancy
 • Informatie voorziening van derden (Training & Consultancy gerelateerd).

De verstrekkers van deze gegevens moeten erop kunnen vertrouwen dat AcVelDis zorgvuldig en veilig hiermee omgaat.

Technologische ontwikkelingen en verdere digitalisering stellen andere eisen aan de bescherming van uw gegevens en privacy.

AcVelDis is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, transparantie en controle op het gebruik hiervan. De gebruikers van deze persoonsgegevens spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy.

AcVelDis geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie. Het privacy beleid van AcVelDis is in lijn met relevante Nationale en Europese wet- en regelgeving. 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens.

AcVelDis is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

– Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), deze wet is vanaf 25 mei 2018 vervangen

door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

– Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Uitgangspunten.

AcVelDis gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. AcVelDis houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: 

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

Grondslag en doelbinding.

AcVelDis zorgt ervoor dat de persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. 

Dataminimalisatie.

AcVelDis verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.

AcVelDis streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om AcVelDis haar taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Integriteit en vertrouwelijkheid.

AcVelDis gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt AcVelDis voor passende beveiliging van de persoonsgegevens. Subsidiariteit Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken, medewerkers en gebruikers van sommige diensten van AcVelDis zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. 

Rechten van betrokkenen

AcVelDis honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacy beleid treedt in werking na vaststelling door de eigenaar van AcVelDis. 

Gebruik beeldmateriaal

Verstrekkers van deze gegevens hebben door de acceptatie van dit beleid toestemming gegeven dat AcVelDis beeldmateriaal mag verzamelen van lesactiviteieten. AcVelDis heeft de toestemming dat dit materiaal voor les publicaties mag worden gebruikt. Verstrekkers van de gegevens die bezwaar hebben tegen publicatie van bepaalde beelden kunnen dit kenbaar maken bij M.C.S. Brandsma. Deze zullen dan worden verwijderd.

Aldus vastgesteld door AcVelDis Training & Consultancy op 1 maart 2019